,

Name
Given names
Surname
Description
睢宁王氏家族始祖

Death

Last change December 26, 201823:45:57

逸行传-清公(第一世)

公讳清,山东益都人也。元季兵灾四起,避难南迁,遂卜居于睢之西北乡竹城社,农桑世守,卒葬于县西金粟堆。实王氏,始祖也。
赞曰:粤稽湆公,生当无季,其操修概不可。然传世十余,历年四百,享礼不绝,孙枝繁庶,追远报本,必自公始。非仁厚之积诽谤,曷克有此哉!

Source第一卷